Przetargi

Zapytanie ofertowe 1/7/2016

ZAMAWIAJĄCY:

Natural Fibers Advanced Technologies Kazimierz Przybysz

ul. Błękitna 42A, 93-322 Łódź

NIP: 729-184-64-60,  REGON: 101832892

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Aparat do pomiaru długości włókien celulozowych wykonujący pomiar parametrów wymiarowych włókien tj. długość, średnica, skędzierzawienie (curl), masa metra włókien (coarseness), zawartości frakcji drobnej, zawartości drzazg.
Pomiar i wyniki muszę być zgodne z wymogami stawianymi przez normę ISO 16065-2:2014.

W ofercie proszę również zawrzeć:

Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.08.2016 r.

 

OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Termin składania ofert: 21.07.2016

Ofertę proszę przedstawić na załączonym formularzu ofertowym

Oferta powinna zawierać:

 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: kazimierzprzybysz@interia.pl i kamila.przybysz@interia.pl, lub pocztą na adres: 93-322 Łódź, ul. Błękitna 42A do dnia 21.07.2016 (decyduje data wpłynięcia oferty)

Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 22.07.2016

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

W celu uzysania dokumentacji konkursu w postaci plików PDF i/lub DOC proszę o kontakt mailowy - kazimierzprzybysz@interia.pl

 

Zapytanie ofertowe 1/12/2016

ZAMAWIAJĄCY:

Natural Fibers Advanced Technologies Kazimierz Przybysz

ul. Błękitna 42A, 93-322 Łódź

NIP: 729-184-64-60,  REGON: 101832892

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup zestawu aparatów do rozwłókniania i fibrylacji włókien celulozowych oraz mieszania według norm (urządzenie do fibrylacji - ISO 5264/2, urządzenie do rozwłókniania - ISO-5263) lub równoważnych. Urządzenie do mieszania mas celulozowych powinno umożliwiać pobieranie próbek masy o określonej, wcześniej ustalonej koncentracji. Objętość komory roboczej urządzenia powinna wynosić minimum 8 dm3.

Pomiar w zakresie rozwłókniania i fibrylacji włókien celulozowych muszę być zgodne z wymogami stawianymi przez normy ISO 5264/2 oraz ISO-5263 lub równoważne.

W ofercie proszę również zawrzeć:

Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 28.02.2017 r.

 

OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Termin składania ofert: 19.12.2016

Ofertę proszę przedstawić na załączonym formularzu ofertowym

Oferta powinna zawierać:

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: kazimierzprzybysz@interia.pl, lub pocztą na adres: 93-322 Łódź, ul. Błękitna 42A do dnia 19.12.2016 (decyduje data wpłynięcia oferty)

Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 20.12.2016

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena:                                                                                                                         70%                                                                                                                                  
Czas realizacji zamówienia:                                                                                         10%

Czas realizacji usługi serwisu w ramach gwarancji:                                                     10%

Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF):                                                                     5% 

Referencje w Polsce, Europie i na świecie:                                                                  5%

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

DODATKOWE INFORMACJE

W celu uzyskania formularza ofertowe w formacie PDF i/lub doc oraz uzyskania dodatkowych informacji udziela Kazimierz Przybysz, kazimierzprzybysz@interia.pl 603-187-429

Potrzebujesz eksperta od mas włóknistych oraz technologii papieru? Skontaktuj się z nami